gototopgototop
Get Adobe Flash player
ข่าว/โฆษณา
- รับวุฒิบัตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล" » คุณอัมพันธ์ ไชยปิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล และคุณศิริพร เหรียญทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพัขรินทร์ ภณผาทอง, คุณประภาพร เจริญชัย, คุณกัญจนา เมฆสุรินทร์, คุณเกวลิน รัตนธรรม และคุณกัลยาณี กันธะนภี ในการเข้ารับมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ" จาก นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:31 น.


มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

- แสดงความยินดีผู้อำนวยการคนใหม่โรงพยาบาลเกษมราฎร์ศรีบุรินทร์

 

วันที่ 4 กันยายน 2555

คุณพิมพร จับใจนาย หัวหน้าฝ่ายประสานการแพทย์  โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค มอบดอกไม้แสดง

ความยินดีแด่ นายแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ โรงพยาบาล

เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555

 
เรื่องเล่าชาวOBH
โปรโมชั่นต่างๆ

 

เว็บต่างๆ