gototopgototop
Get Adobe Flash player
ข่าว/โฆษณา
- กีฬาคริสตสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 » โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริสตมาสสัมพันธ์ 8 สถาบัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 8 สถาบันคริสเตียน ได้แก่ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค, กลุ่มผู้รับใช้พระเจ้าภาค 2 เชียงราย, โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์, โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา, โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม, โรงเรียนมารีรักษ, โรงเรียนสันติวิทยา, โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย ซึ่งในครั้งนี้โรงพยาบาลฯได้รับถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาเปตอง ณ สนามกีฬาโรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557  วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2014 เวลา 14:30 น.


มน.นพ.วิฑูรย์ ยงเมธาวุฒิ

ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ

- ความหมายของวันอีสเตอร์(Easter Day)

วันอีสเตอร์ คือ

วันที่

พระเยซูคริสต์คืนพระชนม์

หลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนม์

แต่ในวันที่สาม พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์

ตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ (มัทธิว 28: 1- 10)